Facebook button Instagram button
background

Polityka prywatności

Hotel Kołobrzeg - polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o ochronie danych osobowych w Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Sp. z o.o. (dalej zwana „CZiW IKAR”) informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CZiW IKAR.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CZiW IKAR.:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, adres: ul. Rodziewiczówny 24, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035379, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział, posługująca się nadanym numerem NIP: 671-15-62-089, której kapitał własny wynosi 8198000,00 PLN.
 2. CZiW IKAR wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (Inspektora Ochrony Danych – IOD), z którą można się skontaktować poprzez email: iod@ikar-centrum.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)RODO
  • w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CZiW IKAR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes CZiW IKAR polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CZiW IKAR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CZiW IKAR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu CZiW IKAR polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes CZiW IKAR (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • podmioty świadczące na rzecz CZiW IKAR usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. CZiW IKAR nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży usług – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych CZiW IKAR prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Rodziewiczówny 24, 78-100 Kołobrzeg) lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@ikar-centrum.pl).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez CZiW IKAR jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży usług.

Pobierz plik pdf.